reklamační řád, reklamace, Dostál, zahradní, lesní, technika, zahrada, pole, sekačka, křovinořezy, motorové a elektrické pily, motorové, elektrické, mulčovače, provzdušňovače, drtiče, postřikovače, traktorky, traktory, frézy, tera, rotavátory, nd, náhradní díly, ochrana, ochranné pomůcky, nářadí, čerpadla, Dolmar, Marina, Hecht, Grizzli, Honda, Briggs a Stratton, Jikov, Kašnice, Dakr, Blue Bird, motory, opravy, servis, prodej, e-obchod, příslušenství, les, servisní sady, řetězy, travní, mountfield, akce, nabídka, slevy, elektrocentrála, vodárna, štít, pluh, radlice, vyorávač reklamační řád, reklamace, Dostál, zahradní, lesní, technika, zahrada, pole, sekačka, křovinořezy, motorové a elektrické pily, motorové, elektrické, mulčovače, provzdušňovače, drtiče, postřikovače, traktorky, traktory, frézy, tera, rotavátory, nd, náhradní díly, ochrana, ochranné pomůcky, nářadí, čerpadla, Dolmar, Marina, Hecht, Grizzli, Honda, Briggs a Stratton, Jikov, Kašnice, Dakr, Blue Bird, motory, opravy, servis, prodej, e-obchod, příslušenství, les, servisní sady, řetězy, travní, mountfield, akce, nabídka, slevy, elektrocentrála, vodárna, štít, pluh, radlice, vyorávač reklamační řád, reklamace, Dostál, zahradní, lesní, technika, zahrada, pole, sekačka, křovinořezy, motorové a elektrické pily, motorové, elektrické, mulčovače, provzdušňovače, drtiče, postřikovače, traktorky, traktory, frézy, tera, rotavátory, nd, náhradní díly, ochrana, ochranné pomůcky, nářadí, čerpadla, Dolmar, Marina, Hecht, Grizzli, Honda, Briggs a Stratton, Jikov, Kašnice, Dakr, Blue Bird, motory, opravy, servis, prodej, e-obchod, příslušenství, les, servisní sady, řetězy, travní, mountfield, akce, nabídka, slevy, elektrocentrála, vodárna, štít, pluh, radlice, vyorávač
reklamační řád, reklamace, Dostál, zahradní, lesní, technika, zahrada, pole, sekačka, křovinořezy, motorové a elektrické pily, motorové, elektrické, mulčovače, provzdušňovače, drtiče, postřikovače, traktorky, traktory, frézy, tera, rotavátory, nd, náhradní díly, ochrana, ochranné pomůcky, nářadí, čerpadla, Dolmar, Marina, Hecht, Grizzli, Honda, Briggs a Stratton, Jikov, Kašnice, Dakr, Blue Bird, motory, opravy, servis, prodej, e-obchod, příslušenství, les, servisní sady, řetězy, travní, mountfield, akce, nabídka, slevy, elektrocentrála, vodárna, štít, pluh, radlice, vyorávač reklamační řád, reklamace, Dostál, zahradní, lesní, technika, zahrada, pole, sekačka, křovinořezy, motorové a elektrické pily, motorové, elektrické, mulčovače, provzdušňovače, drtiče, postřikovače, traktorky, traktory, frézy, tera, rotavátory, nd, náhradní díly, ochrana, ochranné pomůcky, nářadí, čerpadla, Dolmar, Marina, Hecht, Grizzli, Honda, Briggs a Stratton, Jikov, Kašnice, Dakr, Blue Bird, motory, opravy, servis, prodej, e-obchod, příslušenství, les, servisní sady, řetězy, travní, mountfield, akce, nabídka, slevy, elektrocentrála, vodárna, štít, pluh, radlice, vyorávač
reklamační řád, reklamace, Dostál, zahradní, lesní, technika, zahrada, pole, sekačka, křovinořezy, motorové a elektrické pily, motorové, elektrické, mulčovače, provzdušňovače, drtiče, postřikovače, traktorky, traktory, frézy, tera, rotavátory, nd, náhradní díly, ochrana, ochranné pomůcky, nářadí, čerpadla, Dolmar, Marina, Hecht, Grizzli, Honda, Briggs a Stratton, Jikov, Kašnice, Dakr, Blue Bird, motory, opravy, servis, prodej, e-obchod, příslušenství, les, servisní sady, řetězy, travní, mountfield, akce, nabídka, slevy, elektrocentrála, vodárna, štít, pluh, radlice, vyorávač


V případě, že odběratel reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek, provede dodavatel odstranění vady formou , případně výměny vadného dílu nebo výrobku za bezvadný. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci do 30dnů od doručení vadného zboží. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno nebo odesláno odběrateli. V některém případě, kdy zboží musí být přeposláno přímo výrobci, nebo dovozci, se prodlužuje doba reklamace o 15 dnů s ohledem na čas potřebný k dopravě. Není-li dodavatel schopen dodat bezvadné zboží v uvedené lhůtě, dohodne se s odběratelem na náhradním řešení. Nedojde-li k dohodě, je dodavatel povinen vrátit odběrateli kupní cenu zboží, (formou poukázky, dobropisu a pod.), do 30 dnů.

Veškeré reklamace je nutno posílat písemně dopisem nebo na kontaktní e-mail, náš pracovník Vás bude zpětně kontaktovat a řešit daný problém dle Občanského zákoníku.
Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi.
Záruka se nevztahuje na vady vyniklé nedodržením návodu k obsluze, zanedbáním údržby, násilným či neodborným zásahem uživatele, nebo třetí osoby, přirozeným opotřebováním provozem nebo živelnými pohromami. Dále přetěžováním stroje, přepětím v el. síti, neodpovídajícím palivem a mazivem, neodpovídajícím prostředím apod. Prodávající neručí za případné další škody vzniklé používáním zboží v rozporu s návodem k obsluze.

Kupující je povinen zkontrolovat si zboží při přebírání od přepravce, zda není poškozeno dopravou a nebo je nekompletní a ihned sepsat jednoduchý zápis s přepravcem a uschovat si jej.

Kupující zasílá reklamované zboží přepravní službou na vlastní náklady na adresu dodanou naším pracovníkem a balík viditelně označí nápisem REKLAMACE.

Zboží které bude zasláno na náklady provozovatele, nebude přijato.
Balík musí obsahovat: Reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii nákupního dokladu, dodacího listu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. (adresa, telefon, e-mail)
Zpáteční cesta zboží v případe oprávněné reklamace je hrazena provozovatelem. Při neoprávněné reklamaci budou náklady na zpáteční dopravu účtovány kupujícímu. Analýza závady u neoprávněných reklamací se účtuje uživateli ve výši 400.-Kč u el. zařízení a od 700.-Kč u motorových strojů podvozků, dle složitosti stroje.
Záruka se prodlužuje o dobu trvání opravy od přijetí zboží do odeslání zboží uživateli.
Při nevyzvednutí reklamace do 14 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, účtujeme skladné ve výši 30 Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu se zákonem č. 367/2000. V těchto níže uvedených případech jsme oprávněni jednostranně odstoupit od smlouvy ze strany zákazníka, prověřovat, zamítnout a případně se bránit všemi zákonnými prostředky:

- zboží nebude vráceno v originálním nepoškozeném obalu
- zboží bylo používáno
- zboží podléhá rychlému zastarání a snížení ceny
- na zboží se vyskytla závada
- jedná se o zboží, na které se garance odstoupení smlouvy nevztahuje
- zboží nebylo vráceno kompletní včetně dokumentace
- zboží bylo zasláno bez originálního dokladu o koupi nebo bez průvodního dopisu o odstoupení od smlouvy
- jedná se o zboží ne které se garance odstoupení od smlouvy nevztahuje
- o uznání oprávnění jednostranného odstoupení od smlouvy vás budeme informovat, veškeré náklady na přepravu zboží nese zákazník.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy :

- na dodávku zboží dovezeného/upraveného podle přání spotřebitele jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku zboží nebo služeb jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
- na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

Prodávají může odstoupit od smlouvy :

- bez udání důvodu
- produkt se již nevyrábí
- produkt není dlouhodobě skladem
- u produktu se výrazným způsobem změnila cena

Závěrečná ustanovení :

- odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s veškerými ustanoveními obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny včetně dopravních nákladů platných v den objednávky
- účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 8. dubna 2006.